OPĆI UVJETI „PC dodatnog jamstva – 2 godine“

I. UVODNE ODREDBE

Primjena uvjeta
Ovi se uvjeti primjenjuju na dobrovoljnu, ugovornu zaštitu za ispravnost i održavanje elektroničkih uređaja »PC dodatno jamstvo – 2 godine«.

»PC dodatno jamstvo – 2 godine« je dodatna ugovorena zaštita pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama Zakona o potrošačima te Zakona o obveznim odnosima, obvezan dati prodavatelj odnosno proizvođač elektroničkog uređaja za kojeg je sklopljena.

Značenje pojedinih izraza
Pojedini izrazi u ovim Uvjetima imaju slijedeća značenja:

1. “Power Computers d.o.o., iz Čakovca, Zagrebačka 87”, dalje u tekstu “PC”– davatelj „PC dodatno jamstvo – 2 godine“
2. “Korisnik“ – osoba koja je kupila „PC dodatno jamstvo – 2 godine“  uz elektronički uređaj

3. „PC dodatno jamstvo – 2 godine“  – ugovorna je zaštita koje PC pruža Korisnicima uz kupnju elektroničkih uređaja na svojim prodajnim mjestima .

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 1.

PREDMET „PC dodatno jamstvo – 2 godine“

1. Predmet „PC dodatnog jamstva – 2 godine“  može biti stolno ili prijenosno računalo kupljeno u trgovinama ili web shopu Power Computers d.o.o. (dalje u tekstu: uređaj) koji je pobliže opisan na računu i dodatna oprema u izvornoj ambalaži koja je kupljena zajedno s navedenim uređajem, a koji sadrži slijedeće podatke:
• Vrstu uređaja
• Marku i tip elektroničkog uređaja, serijski broj i cijenu
• Početak „PC dodatnog jamstva – 2 godine“  (datum kupnje)
• Vrsta „PC dodatnog jamstva – 2 godine“
• Cijena „PC dodatnog jamstva – 2 godine“

 

2. Predmeti koji nisu obuhvaćeni „PC dodatnim jamstvom – 2 godine“
a. uklonjivi eksterni diskovi;
b. pomoćna i potrošna roba koju je proizvođač definirao kao potrošni materijal ili potrošni dio, kao vanjske tipkovnice, miševi, daljinski upravljači, punjači, baterije, toneri, tinta, bubnjevi i onda kada su isti pakirani zajedno s uređajem koji je predmet pokrića;
c. ostali dijelovi koji prema iskustvu moraju biti zamijenjeni tijekom životnog vijeka elektroničkog uređaja;
d. zasebno kupljena dodatna oprema;
e. sve vrste softvera;
f. isporučeni uređaji s nedostatkom, kao i serijske pogreške proizvođača;

Članak 2.

 

OPSEG „PC dodatnog jamstva – 2 godine“  – ugovorne obveze PC-a

1. Za uređaje obuhvaćene „PC dodatnim jamstvom – 2 godine“  PC će izvršiti popravak odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog uređaja Korisnika pokrivenog „PC dodatnim jamstvom – 2 godine“  .

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“  moguće je ugovoriti u sedam varijanti odnosno paketa:
„PC dodatno jamstvo – 2 godine“
od 1.000 Kn do 2.000 Kn – cijena 99 Kn
od 2.001 Kn do 4.000 Kn – cijena 199 Kn
od 4.001 Kn do 6.000 Kn – cijena 299 Kn
od 6.001 Kn do 8.000 Kn – cijena 399 Kn
od 8.001 Kn do 10.000 Kn – cijena 499 Kn
od 10.001 Kn do 14.000 Kn – cijena 699 Kn
od 14.001 Kn do 20.000 Kn – cijena 999 Kn

 

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“   obuhvaća štete koje su posljedice nedostatka materijala ili izvedbe elektroničkog uređaja, odnosno štete nastale nakon isteka roka osnovnog proizvođačkog jamstva sukladno jamstvenom (garancijskom) listu kojim proizvođač jamči ispravnost uređaja u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu.

 

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“  ni u kojem slučaju ne zamjenjuje niti može zamjenjivati proizvođačko jamstvo/garanciju (12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci). Materijalne nedostake koji su nastali ili koji se detektiraju u periodu trajanja proizvođačkog jamstva/garancije dužan je otkloniti (servisirati, zamijeniti) proizvođač ili prodavatelj.

 

 

„PC dodatnim jamstvom – 2 godine“  nisu pokrivene:

• šteta uzrokovana uslijed pada uređaja i padom drugog predmeta na uređaj
• šteta uzrokovana polijevanjem uređaja tekućinom
• štete nastale uporabom neispravnog uređaja, a s kojom činjenicom neispravnosti je korisnik uređaja morao biti upoznat;
• štete koje se ne mogu pripisati samostalnom incidentu smatraju se progresivnom štetom (uvjetovanom okolišem i/ili uporabom) i nisu pokrivene. Iz toga su izuzeti nedostaci materijala i izvedbe po isteku jamstva proizvođača.
• štete nastale uslijed neposrednih posljedica trajnog utjecaja i djelovanja kemijskih, toplinskih ili mehaničkih uvjeta smještaja (korozije, zračenja, starenja, prekomjernih vibracija i sl.);
• štete koje su posljedica redovnog rada uređaja, trošenje i habanje; – štete koje su posljedica neprimjerene, nepropisne ili neuobičajene uporabe ili čišćenja osiguranog uređaja, posebno ako takvi postupci nisu u skladu s uputama proizvođača;
• štete koje su posljedica dugotrajnog kemijskog ili termičkog djelovanja na uređaju, kao i eventualni troškovi servisiranja, namještanja i čišćenja nisu predmet naknade štete, kao niti postupno pogoršanje radnog učinka uređaja;
• štete koje su posljedica obavljenih radova vezanih za podešavanje i čišćenje;
• štete koje su posljedica namjere ili grube nepažnje korisnika uređaja;
• štete koje su posljedica puštanja u rad prije konačnog popravka;
• štete koje su posljedica kršenja tehničkih propisa, zaštitnih mjera i pravila tehničkog iskorištavanja osiguranog uređaja te nepravilnog rukovanja osiguranim stvarima;
• štete koje su posljedica nestanka osiguranog uređaja koji nije posljedica razbojstva ili provalne krađe u prostor u kojem se nalazi uređaj;
• štete koje nastanu u garancijskom / jamstvenom roku i dužan ih je nadoknaditi proizvođač;
• štete na svim vrstama softvera (uključujući operativne sustave, pogonske softvere, pomoćne programe, itd.) odnosno štete koje su posljedica računalnih virusa, grešaka u programiranju ili softveru i koji djeluju na ili kroz softver ili nosače podataka. Korisnik uređaja je osobno odgovoran za programe, pogonske programe, podatke i njihovu funkcionalnost. Gubitak podataka i softvera zbog navedenih uzroka štete ne može biti predmet zahtjeva za naknadom štete. Platinum nije u obvezi nadoknaditi troškove popravka u slučaju nedostataka i nepravilnosti vezanih uz softvere, operativne sustave, viruse, kompatibilnost, spašavanje podataka, vraćanje sustava, ponovno prikupljanje podataka, itd.;
• štete koje su posljedica nestručne ugradnje, neprikladnog popravka ili preinaka izvršenih od strane trećih osoba koje nisu stručno osposobljene i ovlaštene za takve zahvate;
• štete koje na osiguranom uređaju prouzroče kućni ljubimci, domaće ili divlje životinje;
• štete koje su posljedica ostavljanja, zaboravljanja ili gubljenja osiguranog predmeta, uključujući i nevraćanje osiguranog predmeta nakon iznajmljivanja ili zakupa. Naknadni pronalazak osiguranog uređaja ne može biti uzet u obzir i neće ni u kojem slučaju rezultirati naknadom štete;
• štete nastale uporabom uređaja u svrhe koje su protivne uputama o uporabi i svrsi koju je proizvođač naznačio;
• štete nastale prilikom uklanjanja zanemarivih nedostataka naročito šteta od ogrebotina kao i drugih grešaka u izgledu koji ne utječu na tehničku uporabljivost uređaja kao i bilo kakve štete koje su estetske naravi;
• štete kao posljedica djelovanja vlage ili kamenaca;
• štete koje su posljedica djelovanja tekućine kao i štete koje su direktna ili indirektna posljedica atmosferskih padalina;
• štete koje nastanu pri ili uslijed sportskih aktivnosti, odnosno zbog znoja ili kondenzacije, osiguratelj nije u obvezi nadoknaditi;
• posredne štete koje nastanu uslijed nastupa osiguranog slučaja (gubitak zarade, kazne i sl.);
• čisto imovinske štete; – troškove nastale uslijed štete koja nije šteta na hardveru. Navedeno obuhvaća i eventualne troškove (naknade za obradu, provjeru, analizu, itd.) analiza šteta bez utvrđene pogreške na hardveru;
• štete nastale uporabom neispravne ili pogrešne eksterne dodatne opreme – (primjerice: pričvršćenja, podzemna kućišta, itd…)
• štete koje su prijavljene, ali se zbog nedostavljanja uređaja ne mogu dokazati. (od navedenog su izuzete štete nastale potpunim uništenjem uređaja uslijed više sile;
• štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale ionizirajućim zračenjem ili onečišćenjem radioaktivnim tvarima iz nuklearnog goriva ili otpada ili onečišćenjem zbog izgaranja nuklearnog goriva;
• štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale radioaktivnim, otrovnim ili drugim opasnim i ugrožavajućim svojstvima nuklearnog postrojenja, reaktora ili drugog nuklearnog sistema ili nuklearne komponente istih;
• štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale zbog oružja ili naprava čija razorna snaga potječe od atomske ili nuklearne fizije i/ili fuzije ili drugih sličnih reakcija ili radioaktivnih tvari;
• štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale zbog radioaktivnog, otrovnog, eksplozivnog ili bilo kojeg drugog opasnog svojstva radioaktivnih tvari;
• štete zbog osnovnih i dopunskih opasnosti, koje su u neposrednoj vezi s potresom;
• štete nastale konfiskacijom, rekvizicijom ili ostalim sličnim mjerama koje provodi ili namjerava provesti neka vlast ili druga slična organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast;
• štete uzrokovane štrajkom;
• štete prouzročene ratom, građanskim ratom, revolucijom, ustankom, nemirima koji nastanu iz takvih događaja, ratnim oružjima, zarobljavanjima, zapljenama, ograničenjima ili zadržavanjima i posljedicama tih događaja ili pokušajima da se izvrše sabotažom, detonacijom eksploziva, ako osoba koja to radi djeluje zlonamjerno ili iz političkih pobuda, građanskim nemirima, nasiljima ili drugim sličnim događajima.
• štete koje su izravno ili neizravno prouzročene