Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.

Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, za koji se obrazac link nalazi u ovim Uvjetima kupnje. Obrazac o jednostranom raskidu

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Zakon o zaštiti potrošača se primjenjuje samo na fizičke osobe, ne i na pravne. Dakle navedeni članak  (Zakonu zaštiti o potrošača čl. 72. koji glasi: „Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.“) vrijedi samo za fizičke osobe, na pravne osobe se primjenjuju pravila o Zakonu o obveznim odnosima, koji jasno definira slučajeve povrata robe, odnosno pravo na povrat, zamjenu ili popravak koji ima roba koja se sastoji od vidljivih ili skrivenih nedostataka – dakle, ne primjenjuje se ovo pravilo od 14 dana.

Prema Zakonu o obveznim odnosima, prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (bez obzira da li mu je to bilo poznato), također prodavatelj odgovara i za nedostatke koje se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od 6 mjeseci do prelaska, postojao u vrijeme prijelaza rizika (osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili pak ako suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka). Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod skrivenih nedostataka kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Međutim prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci (objektivni rok).

Za vraćene proizvode trgovac će korisniku kupcu također, ako je to moguće, najkasnije u roku od 30 dana od primitka proizvoda vratiti uplaćeni iznos ili poklon bon, ali se mogući promocijski popusti kupcu ne vraćaju. Iznos se  kupcu vraća na njegov transakcijski račun, a poklon bon u obliku odobrenog kredita za buduću kupnju.  Nakon primitka proizvoda trgovac počinje s obradom reklamacije. Postupak može potrajati 2-4 tjedna.

Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Isključenje prava na povrat proizvoda (raskid ugovora)

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

Napominjemo da je pravo na povrat proizvoda unutar 14 dana sukladno čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) isključeno u više slučajeva od kojih

izdvajamo situacije u kojima je:

    predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

    predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (npr. proizvodi/aparati za osobnu njegu )

    Također, odustajanje od ugovora nije moguće za aparate za brijanje, depilatore, epilatore, škare, četkice za zube, aparate za oblikovanje brade, pribor za brijanje, laserske aparate za uklanjanje dlačica, trimere za šišanje dlačica u nosu/ušima, trimere za šišanje dlačica na tijelu, pribor za zube, pribor i nastavke za osobnu njegu, dječji pribor i sve vrste slušalica koje nisu originalno zapakirane odnosno sigurnosni pečat je uklonjen i ukazuje na upotrebu proizvoda.

    predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke (npr. videoigre, glazbeni CD-i…)

    predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti

    pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora kao i potvrdu prethodne suglasnosti

    Predmet ugovora Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen

    Predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

    Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka, servisa ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

    Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled i rukovanje s robom u vezi prava na jednostrani raskid ugovora

Sukladno zakonu, potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. (čl. 84. st.6. Zakona o zaštiti potrošača NN 19/22). Savjetujemo da prilikom utvrđivanja prirode, obilježja i funkcionalnosti pažljivo postupate s proizvodima kako biste izbjegli umanjenje vrijednosti. Spomenuto umanjenje vrijednosti može nastupiti uslijed potrebe popravka koji bi bili potrebni za vraćanje proizvoda u izvorno stanje, troškova čišćenja ili zamjene dijelova na vraćenom proizvodu te ostalih troškova povezanih s vraćanjem proizvoda u pogodno stanje za ponovnu prodaju, uključujući opravdani gubitak prihoda za Power Computers d.o.o. prilikom raspolaganja vraćenim proizvodima kao korištenim.

Radi lakšeg razumijevanja koje bi radnje s proizvodom uzrokovale umanjenje vrijednosti proizvoda, savjetujemo da postupanje s proizvodom usporedite s radnjama koje smijete napraviti prilikom kupnje u klasičnoj, fizičkoj trgovini. Kako biste izbjegli umanjenja vrijednosti proizvoda te što jednostavnije iskoristili vaše pravo na jednostrani raskid ugovora savjetujemo da:

    Prilikom odabira proizvoda

    pažljivo proučite opis i specifikaciju proizvoda na stranici proizvoda. Ako niste sigurni u značenje informacija u specifikaciji ili opisu, niste sigurni odgovara li proizvod za neku specifičnu svrhu za koju ga trebate, slobodno nas kontakirajte kako bismo razjasnili bilo kakvu nejasnoću.

    Prilikom zaprimanja paketa pregledajte stanje ambalaže paketa i, u slučaju da primijetite oštećenje, zatražite dostavljača da napravi zapisnik ili odbijte preuzeti paket. Nemojte zaprimati pakete/proizvode na kojima primijetite oštećenje.

    Pažljivo skinete i sačuvate originalnu ambalažu proizvoda uz što manje oštećivanja.

    Ne skidate zaštitne folije s proizvoda osim ako je navedeno nužno da bi se isprobala funkcionalnost proizvoda.

    U pisače nemojte umetati ni koristiti patrone ili tonere dok niste sigurni o prikladnosti artikla za svoje potrebe. Provjerite funkcionalnost uključivanjem proizvoda, provjerom radi li upravljačka ploča i sl.

    Ne koristite alate u svrhu za koju su namijenjeni (ne režete, ne brusite, ne polirate, ne bušite…).

    Ne koristite kućanske aparate u svrhu za koju su namijenjeni (ne miksate hranu mikserom, ne usisavate prašinu/prljavštinu, ne pečete hranu u pećnici…) nego ih pregledajte, uključite u struju, upalite i na taj način provjerite funkcionalnost.

    Uređaje koji za svoj rad koriste digitalni sadržaj prije povrata odspojite s bilo koje cloud usluge.

    Provjerite funkcionalnost proizvoda na način da na proizvodu ne ostavljate tragove korištenja.

    Izbjegavate ogrebotine i ostala estetska i mehanička oštećenja proizvoda (npr. nemojte isprobavati bicikle, romobile, skateboard-e na otvorenom).

    Prilikom slanja proizvoda dostavnom službom proizvod zapakirate u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija), potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda. Dostavne službe na svojim stranicama obično imaju upute za adekvatno pakiranje paketa, pa ovisno o odabiru dostavne službe možete i s njima dodatno provjeriti adekvatnost pakiranja.

    Za pojedine skupine proizvoda rukovanje proizvodom nepovratno mijenja stanje proizvoda. To su primarno proizvodi koji prije korištenja zahtijevaju montažu, sastavljanje ili ugradnju (klima uređaji, ugradbeni kućanski aparati, rasvjetni elementi, namještaj…). Savjetujemo da takve proizvode ne montirate, ne sastavljate niti ugrađujete dok niste sigurni o prikladnosti artikla za svoje potrebe.

    Pojedini proizvodi koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) mogu u sebi imati malu količinu vode koja je preostala u uređaju nakon testiranja u procesu proizvodnje te koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja.

 

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Uvjeti povrata – umanjenje vrijednosti proizvoda

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Zato preporučamo:

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na WebShop-u prilikom izbora proizvoda

– ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Power Computers d.o.o. jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, uslijed transporta ili krivog skladištenja proizvod je ogreben), što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost artikla, pažljivo pregledajte upute) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

Power Computers d.o.o. utvrđuje uvjete povrata − postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata u odnosu na stanje originalne ambalaže/dodataka* uz proizvod vraćenog proizvoda:

* dodacima uz proizvod smatraju se: uputstva za korištenje (pisana ili na mediju), razni kablovi, punjači, vijci i sav ostali pribor koji dolazi uz proizvod

** povrat rabljenih proizvoda ovisi o stanju u kakvom je proizvod kupljen (npr. ako je proizvod kupljen s oštećenom ambalažom povrat se neće umanjiti za navedeni postotak).

*** postoci umanjenja, ovisno o situaciji mogu biti kumulativni (npr. u slučaju da nedostaje ambalaža i nedostaje bundle/oprema – ukupan postotak umanjenja iznosi 30%)