OPĆI UVJETI „PC dodatnog jamstva – 2 godine“

 1. UVODNE ODREDBE

Primjena uvjeta

Ovi se uvjeti primjenjuju na dobrovoljnu, ugovornu zaštitu za ispravnost i održavanje elektroničkih uređaja »PC dodatno jamstvo – 2 godine«.

»PC dodatno jamstvo – 2 godine« je dodatna ugovorena zaštita pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama Zakona o potrošačima te Zakona o obveznim odnosima, obvezan dati prodavatelj odnosno proizvođač elektroničkog uređaja za kojeg je sklopljena.

Značenje pojedinih izraza

Pojedini izrazi u ovim Uvjetima imaju slijedeća značenja:

 1. “Power Computers d.o.o., iz Čakovca, Zagrebačka 87”, dalje u tekstu “PC”– davatelj „PC dodatno jamstvo – 2 godine“
 2. “Korisnik“ – osoba koja je kupila „PC dodatno jamstvo – 2 godine“ uz elektronički uređaj
 3. „PC dodatno jamstvo – 2 godine“ – ugovorna je zaštita koje PC pruža Korisnicima uz kupnju elektroničkih uređaja na svojim prodajnim mjestima .

 

 1. POSEBNE ODREDBE

Članak 1.

PREDMET „PC dodatno jamstvo – 2 godine“

 1. Predmet „PC dodatnog jamstva – 2 godine“ može biti stolno ili prijenosno računalo kupljeno u trgovinama ili web shopu Power Computers d.o.o. (dalje u tekstu: uređaj) koji je pobliže opisan na računu i dodatna oprema u izvornoj ambalaži koja je kupljena zajedno s navedenim uređajem, a koji sadrži slijedeće podatke:
  • Vrstu uređaja
  • Marku i tip elektroničkog uređaja, serijski broj i cijenu
  • Početak „PC dodatnog jamstva – 2 godine“ (datum kupnje)
  • Vrsta „PC dodatnog jamstva – 2 godine“
  • Cijena „PC dodatnog jamstva – 2 godine“
 1. Predmeti koji nisu obuhvaćeni „PC dodatnim jamstvom – 2 godine“
 2. uklonjivi eksterni diskovi;
 3. pomoćna i potrošna roba koju je proizvođač definirao kao potrošni materijal ili potrošni dio, kao vanjske tipkovnice, miševi, daljinski upravljači, punjači, baterije, toneri, tinta, bubnjevi i onda kada su isti pakirani zajedno s uređajem koji je predmet pokrića;
 4. ostali dijelovi koji prema iskustvu moraju biti zamijenjeni tijekom životnog vijeka elektroničkog uređaja;
 5. zasebno kupljena dodatna oprema;
 6. sve vrste softvera;
 7. isporučeni uređaji s nedostatkom, kao i serijske pogreške proizvođača;

 

Članak 2.

OPSEG „PC dodatnog jamstva – 2 godine“  – ugovorne obveze PC-a

 1. Za uređaje obuhvaćene „PC dodatnim jamstvom – 2 godine“ PC će izvršiti popravak odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog uređaja Korisnika pokrivenog „PC dodatnim jamstvom – 2 godine“ .

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“  moguće je ugovoriti u sedam varijanti odnosno paketa:

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“

od 200 Eura do 300 Eura – cijena 25 Eura

od 301 Eura do 600 Eura – cijena 50 Eura

od 601 Eura do 800 Eura – cijena 70 Eura

od 801 Eura do 1.000 Euran – cijena 90 Eura

od 1.001 Eura do 1.500 Eura – cijena 130 Eura

od 1.501 Eura do 2.000 Eura – cijena 180 Eura

od 2.001 Eura do 3.000 Eura – cijena 260 Eura

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“   obuhvaća štete koje su posljedice nedostatka materijala ili izvedbe elektroničkog uređaja, odnosno štete nastale nakon isteka roka osnovnog proizvođačkog jamstva sukladno jamstvenom (garancijskom) listu kojim proizvođač jamči ispravnost uređaja u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu.

„PC dodatno jamstvo – 2 godine“  ni u kojem slučaju ne zamjenjuje niti može zamjenjivati proizvođačko jamstvo/garanciju (12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci). Materijalne nedostake koji su nastali ili koji se detektiraju u periodu trajanja proizvođačkog jamstva/garancije dužan je otkloniti (servisirati, zamijeniti) proizvođač ili prodavatelj.

 

„PC dodatnim jamstvom – 2 godine“  nisu pokrivene:

  • šteta uzrokovana uslijed pada uređaja i padom drugog predmeta na uređaj
  • šteta uzrokovana polijevanjem uređaja tekućinom
  • štete nastale uporabom neispravnog uređaja, a s kojom činjenicom neispravnosti je korisnik uređaja morao biti upoznat;
  • štete koje se ne mogu pripisati samostalnom incidentu smatraju se progresivnom štetom (uvjetovanom okolišem i/ili uporabom) i nisu pokrivene. Iz toga su izuzeti nedostaci materijala i izvedbe po isteku jamstva proizvođača.
  • štete nastale uslijed neposrednih posljedica trajnog utjecaja i djelovanja kemijskih, toplinskih ili mehaničkih uvjeta smještaja (korozije, zračenja, starenja, prekomjernih vibracija i sl.);
  • štete koje su posljedica redovnog rada uređaja, trošenje i habanje; – štete koje su posljedica neprimjerene, nepropisne ili neuobičajene uporabe ili čišćenja osiguranog uređaja, posebno ako takvi postupci nisu u skladu s uputama proizvođača;
  • štete koje su posljedica dugotrajnog kemijskog ili termičkog djelovanja na uređaju, kao i eventualni troškovi servisiranja, namještanja i čišćenja nisu predmet naknade štete, kao niti postupno pogoršanje radnog učinka uređaja;
  • štete koje su posljedica obavljenih radova vezanih za podešavanje i čišćenje;
  • štete koje su posljedica namjere ili grube nepažnje korisnika uređaja;
  • štete koje su posljedica puštanja u rad prije konačnog popravka;
  • štete koje su posljedica kršenja tehničkih propisa, zaštitnih mjera i pravila tehničkog iskorištavanja osiguranog uređaja te nepravilnog rukovanja osiguranim stvarima;
  • štete koje su posljedica nestanka osiguranog uređaja koji nije posljedica razbojstva ili provalne krađe u prostor u kojem se nalazi uređaj;
  • štete koje nastanu u garancijskom / jamstvenom roku i dužan ih je nadoknaditi proizvođač;
  • štete na svim vrstama softvera (uključujući operativne sustave, pogonske softvere, pomoćne programe, itd.) odnosno štete koje su posljedica računalnih virusa, grešaka u programiranju ili softveru i koji djeluju na ili kroz softver ili nosače podataka. Korisnik uređaja je osobno odgovoran za programe, pogonske programe, podatke i njihovu funkcionalnost. Gubitak podataka i softvera zbog navedenih uzroka štete ne može biti predmet zahtjeva za naknadom štete. Platinum nije u obvezi nadoknaditi troškove popravka u slučaju nedostataka i nepravilnosti vezanih uz softvere, operativne sustave, viruse, kompatibilnost, spašavanje podataka, vraćanje sustava, ponovno prikupljanje podataka, itd.;
  • štete koje su posljedica nestručne ugradnje, neprikladnog popravka ili preinaka izvršenih od strane trećih osoba koje nisu stručno osposobljene i ovlaštene za takve zahvate;
  • štete koje na osiguranom uređaju prouzroče kućni ljubimci, domaće ili divlje životinje;
  • štete koje su posljedica ostavljanja, zaboravljanja ili gubljenja osiguranog predmeta, uključujući i nevraćanje osiguranog predmeta nakon iznajmljivanja ili zakupa. Naknadni pronalazak osiguranog uređaja ne može biti uzet u obzir i neće ni u kojem slučaju rezultirati naknadom štete;
  • štete nastale uporabom uređaja u svrhe koje su protivne uputama o uporabi i svrsi koju je proizvođač naznačio;
  • štete nastale prilikom uklanjanja zanemarivih nedostataka naročito šteta od ogrebotina kao i drugih grešaka u izgledu koji ne utječu na tehničku uporabljivost uređaja kao i bilo kakve štete koje su estetske naravi;
  • štete kao posljedica djelovanja vlage ili kamenaca;
  • štete koje su posljedica djelovanja tekućine kao i štete koje su direktna ili indirektna posljedica atmosferskih padalina;
  • štete koje nastanu pri ili uslijed sportskih aktivnosti, odnosno zbog znoja ili kondenzacije, osiguratelj nije u obvezi nadoknaditi;
  • posredne štete koje nastanu uslijed nastupa osiguranog slučaja (gubitak zarade, kazne i sl.);
  • čisto imovinske štete; – troškove nastale uslijed štete koja nije šteta na hardveru. Navedeno obuhvaća i eventualne troškove (naknade za obradu, provjeru, analizu, itd.) analiza šteta bez utvrđene pogreške na hardveru;
  • štete nastale uporabom neispravne ili pogrešne eksterne dodatne opreme – (primjerice: pričvršćenja, podzemna kućišta, itd…)
  • štete koje su prijavljene, ali se zbog nedostavljanja uređaja ne mogu dokazati. (od navedenog su izuzete štete nastale potpunim uništenjem uređaja uslijed više sile;
  • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale ionizirajućim zračenjem ili onečišćenjem radioaktivnim tvarima iz nuklearnog goriva ili otpada ili onečišćenjem zbog izgaranja nuklearnog goriva;
  • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale radioaktivnim, otrovnim ili drugim opasnim i ugrožavajućim svojstvima nuklearnog postrojenja, reaktora ili drugog nuklearnog sistema ili nuklearne komponente istih;
  • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale zbog oružja ili naprava čija razorna snaga potječe od atomske ili nuklearne fizije i/ili fuzije ili drugih sličnih reakcija ili radioaktivnih tvari;
  • štete koje su posredno ili neposredno, u cijelosti ili djelomično prouzročene ili nastale zbog radioaktivnog, otrovnog, eksplozivnog ili bilo kojeg drugog opasnog svojstva radioaktivnih tvari;
  • štete zbog osnovnih i dopunskih opasnosti, koje su u neposrednoj vezi s potresom;
  • štete nastale konfiskacijom, rekvizicijom ili ostalim sličnim mjerama koje provodi ili namjerava provesti neka vlast ili druga slična organizacija koja se bori za vlast ili koja ima vlast;
  • štete uzrokovane štrajkom;
  • štete prouzročene ratom, građanskim ratom, revolucijom, ustankom, nemirima koji nastanu iz takvih događaja, ratnim oružjima, zarobljavanjima, zapljenama, ograničenjima ili zadržavanjima i posljedicama tih događaja ili pokušajima da se izvrše sabotažom, detonacijom eksploziva, ako osoba koja to radi djeluje zlonamjerno ili iz političkih pobuda, građanskim nemirima, nasiljima ili drugim sličnim događajima.
  • štete koje su izravno ili neizravno prouzročene